Ilulissat Radio og TV
Ilulissat Radio og TV
      Forside » Kompletsikring
spacer

eShop

spacer

KompletSikring

Dansk  

Sillimasiinermi piumasaqaatit 7-001

KompletSikring-ip pisinermi inatsit malulluinnarlugu ingerlavoq.

KompletSikring Sillimmasiinermi isumaqatigiissut ilaavoq, sillimmasiinermillu uppernarsaammi allassimasut sillimmaserneqartarlutik.

KompletSikring Mobiltelefoninut ukiut marluk atuuttarpoq, computerinut ukiut sisamat, hi-fi/videonut ukiut tallimat, TV-nut ukiut arfinillit, pisinermi ulloq aallarnerfigilugu.

KompletSikringip makkua matussusertarpai:

Aaqqissuussinermi aningaasartuutit nalinginnaasut, innaallagissamik arlaatigulluunniit ajutoornermi nalinginnaasumi pineqartup atorsinnaajunnaarneranik kinguneqarsimappat.
Aaqqissuussinermi aningaasartuutit nalinginnaasut, soorlu tassanngaannartumik allanit aserorneqariataassagaluarpat - ajutoornermi aserorneqariataassagaluarpat - pineqartoq atorsinnaajunnaarlugu.
Nungullaattoqarnera pissutigalugu aserorpat.
Atorsinnaajunnaarnerani salinneqaraluarluni aserorpat.
Angallanneqarnerani pisiniarfigineqartup akisisussaaffigisaani aserorneqaraluarpat.
Fladskærmenut immikkut aalajangersakkat: Fladskærmit sillimmaserneqarnissaannut piumaqaatigineqarput ikkussorneqarnera piiarneqarneralu akuerisaasumik (autoriseret) tuniniaasunik isumagineqassasoq. Pixelia peqqutaalluni fladskærmi ajoqateqarpat, tunisassiortup ilitsersuutaa malinneqassaaq.

KompletSikringip matussisersinnaanngilai:

a)     Paarsinerlunneq, imalt. kukkusumik atuisoqarsimanera pissutigalugu ajutoornerit.

b)     Kigartiternerit singartiternerillu pineqartup atorsinnaajunnaaneranik kinguneqanngitsut.

c)     Forsikringimit allamiit/garantimiit matussiserneqartut, imalt. ussassaarinermi aalajangersakkat atuuttut malillugit pisinermi inatsimmut attuumassuteqarsimappata.

d)     Tillinniartoqarnerani, atortunilluunniik arlaannik amigaateqarlersimappat.

e)     Ikiuallannermi.

f)     Software ass. EDB atortuinut, kiisalu ajutoornerit kukkusoqarsimanerani imalt. softwarep amigaateqarnerani kiisalu viruseqarnerani.

g)     Fladskærminut tunngatillugu immikkut taasariallit: Angallanneqarnerani, suliarineqarnerani, ikkussorneqarnerani, piiarneqarnerani, nuunneqarneranilu ajutoorneq matussuserneqarsinnaanngilaq.

Selvrisiko: Soqanngilaq.

Nalikilliliineq: Soqanngilaq, kisianni computerit pisiarnerani akia 20 %-imik nalikillineqartarpoq  pisiarineqarneraniik qaammatit 13-it  qaangiuppata.    

Ajutoorneq qulakkeerneqarpat ingerlaannartumik Panasonic Centerimut nalunaarutigineqassaaq.

Sillimmasiisarfiup aaqqissuussisarfik akuerisaani ajoqusertup suliarineqarnerani aningaasartuutit sillimmasiisarfiup matussusissavaa. Taarsiineq annerpaamik pisiap nalinganik naleqartinneqassaaq (computer) nalikillinerata nalinganik. Aaqqissuunnerani aningaasartuutit killigititaasoq qaangersimappagu pineqartoq aseruissimasutut nalilerneqassaaq. Sillimmasiisarfiup aalangersinnaavaa nutaamik taarsissanerlugu imalt. aningaasanngorlugu taarsissanerlugu - naligitinneqartumut naleqquttumik.

Taamaatsitsineq: Sillimmasiineq taamaatinneqarsinnaavoq pisinermut ullut 30-it iluanni. Tamatuma kingorna taamaatinneqarsinnaajunnaassaaq. Taamaattoq sillimmasiisoq sillimmasiisarfillu, ujutoortoqarnerani kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiutsinnagit qaammatip tulliata siullianni taamaatineqarsinnaavoq. Nalinginnaasumik siusinaartumik akiliutigineqarsimasut utertinneqartarput.

KompletSikring taamatinneqassaaq imalt. ilaannakortungortinneqassaaq:

Ajutoornerup ilaannakortumik imalt. kukkusumik nalunaarutigineqarnerani nassiuaasoqarsimappat.
Ajutoornerup nalaani sorsuttoqarsimappat, sorsunnermut assingusimik pisoqarsimappat isumaqatigiinngittoqarsimappat, innuttaasut eqqissiviilliorsimappata, allanilluunniit sorsunnermut attuumassuteqarsinnaasunik pisoqarsimatillugu.
Piaaraluni, imalt. mianersuaalliorujussuarluni sillimmasiinissamut pisimasoq ersersinniarsimagaanni.
Sequmivissimasutut taarsiivineqareersimagaanni.

Mondux Forsikring A/S If Skadeforsikring, reg nr. 24 20 32 12 ingerlanneqarpoq, allaffissornera ingerlanneqarluni Mondux Forsikring A/S, Borupvang 2B, 2 sal, DK 2750 Ballerup.

Stempelafgift Stempellovens §70 malillugu sillimmasiisarfimmit ingerlanneqarpoq.

Kompletsikring

Forsikringsbetingelser 7-001

KompletSikring indskrænker ikke på noget tidspunkt de gældende regler i købeloven.

KompletSikring er omfattet af Forsikringsaftaleloven, og gælder for de produkter, der er anført på forsikringsbeviset.

KompletSikring løber i 2 år for mobiltelefoner, 4 år for computere, 5 år for hi-fi/video og 6 år for TV, regnet fra apparatets købsdato.

KompletSikring dækker de anførte produkter mod:

·     Normale reparationsomkostninger som følge af mekanisk eller elektrisk nedbrud, der gør produktet uanvendeligt.

·     Normale reparationsomkostninger ved beskadigelse som følge af pludselige og uforudsete udefra kommende årsager - også hændelige uheld - der gør produktet uanvendeligt.

·     Skader som følge af slitage.

·     Rensning af produktet i forbindelse med nedbrud.

·     Transportomkostninger indenfor forhandlerens normale handelsområde ved dækningsberettiget skade på stationært udstyr.

·       Særlige betingelser for fladskærme: Det er en betingelse for forsikring af Fladskærme, at installering, samt opsætning og nedtagning foretages af autoriseret forhandler. Ved afgørelse af om pixel fejl har betydning for produktets funktionalitet, benyttes producentens vejledning.

KompletSikring dækker ikke:

a)     Skader, der skyldes misligholdelse, fejlbetjening eller forkert brug.

b)     Skader, der består af ridser og  skrammer, som ikke gør produktet uanvendeligt.

c)     Skader, som dækkes af anden forsikring/garanti, eller som er omfattet af købelovens reklamationsbestemmelser.

d)     Tyveri og bortkomst af enhver art.

e)     Brand.

f)      Software til f.eks. EDB udstyr, og skader der skyldes fejl eller mangler i software samt virus.

g)     Særlige undtagelser for fladskærme: Skade sket under transport, håndtering, opsætning, nedtagning og  flytning af fladskærme dækkes ikke.

Selvrisiko:  Ingen.

Afskrivning: Ingen, dog afskrives Computere med 20% årligt fra og med 13. måned regnet fra købsdato, beregnet af apparatets købspris.

Skader skal anmeldes til  Panasonic Center umiddelbart efter at de er kommet sikrede til kendskab.

Forsikringen erstatter med reparation udført af en reparatør anvist af forsikringsselskabet. Den maksimale erstatning er produktets nyværdi fratrukket evt. afskrivning (computere). Såfremt reparationsomkostningerne vil overstige den maksimale erstatning, erklæres produktet totalskadet. Forsikringsselskabet kan i så fald vælge at erstatte med et andet tilsvarende produkt eller kontant erstatning – dog højest svarende til den maksimale erstatning.

Opsigelse: Forsikringen kan opsiges skriftligt indenfor 30 dage efter leveringsdato. Herefter kan forsikringen ikke opsiges. Dog kan både forsikringstager og forsikringsselskabet, senest 14 dage efter en skades afgørelse, opsige forsikringen til den næstkommende 1. i måneden. Forudbetalt præmie refunderes forholdsmæssigt.

KompletSikring bortfalder helt eller delvis  såfremt:

·       Der med forsæt er tilbageholdt eller givet forkerte oplysninger af betydning for bedømmelse af skaden.

·       Der opstår skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med krig, krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder og neutralitetskrænkelser, atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan en skade indtræder i krigstid eller i fredstid.

·       Sikrede forsætligt, eller ved grov uagtsomhed har fremkaldt forsikringsbegivenheden.

·       Der er ydet totalskadeerstatning.

Forhandleren har indgået aftale med forsikringsselskabet If Skadeforsikring, reg nr. 24 20 32 12, som administreres af Mondux Forsikring A/S, Borupvang 2B, 2 sal, DK 2750 Ballerup om salg af forsikringer.
Stempelafgiften berigtiges iht. Stempellovens §70 af forsikringsselskabet.

leftMarginImg uemnuMarginImg contentMarginImg contentImg rightMarginImg
Ilulissat Radio & TV | Kaaleeraq Poulsenip Aqq. 4, Postboks 1502 | 3952 Ilulissat | Tlf: +299 94 66 99 | Cvrnr: 12538472 | Email: mail@ilulissat.dk